مدل تغییر رفتار

در مدل تغییر رفتار

تغییر و تحول حین جهت‌یابی(سم زدایی) که محصول دریافت عشق، توجه و سرویس از همتایان است، جزء لاینفک تحولات بعدی نیز می باشد.

در این مدل دوره جهت‌یابی پایه اصلی دوره بازتوانی بعدی است که اگر از هم جدا شوند، اثربخشی آنها تحت تأثیر شدید قرار می گیرد. در این روش باورها، اعتقادات، و مبانی روش پرهیزمدار ایمان مدار زیربنای کل دوره ها می باشد. ساختار دهکده سلامت وردیج فقط از جهت ساختار نظام مورد استفاده قرار میگیرد و اگر به نظام اعتقادی پرهیز و ایمان لطمه بزند، می توان در مورد اجزای آن بازنگری کرد.

روش آموزشی :

نداشتن نظم، برنامه و تکانشی عمل کردن در زندگی معتادان علت اصلی عدم توانایی آنان در حفظ و ماندگاری بهبودی است. افراط و تفریط، غرایز افسار گسیخته که در کتاب AA علت اصلی عدم موفقیت الکلی ها و معتادان در زندگی ذکر شده است نیز این فرضیه را تأئید می کند.

در برنامه VTC نظم و ساختار بصورت روزمره رهجویان را بازسازی و تربیت می‌کند.

در دوره ۳ ماهه VTC آموزش های لازم برای حضور در اجتماع داده می شود. برای آن عده از رهجویان که نیاز به درمان های تخصصی بیماریهای همراه را دارند، ارجاع به متخصص در برنامه ها در نظر گرفته شده است.

پس از ترخیص از VTCبرنامه های پس از ترخیص و ادامه آموزش و درمان، برنامه ریزی شده است و در برشور برنامه های تکمیلی معرفی خواهد شد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم