مهارت ها و دوره های آموزشی

مهارت ها و دوره های آموزشی در دهکده سلامت وردیج

۱- دوره های آموزشی کلاسهای ماتریکس و گذراز «مرحله دیوار».

۲- آموزش تغییر رفتار.

۳- آموزش چگونگی مراقبت از خود و پیشگیری از رفتارهای پرخطر.

۴- آموزش سلسله مراتب و احترام به ساختار اجتماعی.

۵- ارتقاء کیفیت زندگی.

۶- آموزش مهارت‌های زندگی.

۷- یادگیری مدیریت زمان و آموزش برنامه ریزی برای مدیریت زندگی، خانوادگی، عاطفی، کاری و ... .

۸- آموزش به کارگیری برنامه‌های معنوی جهت ایجاد تحول درونی و آرامش.

۹- آموزش جایگزینی باورهای کارآمد با باورهای ناکارآمد.

۱۰- کلاسهای بیان احساس و گفتار درمانی.

۱۱- مشاوره با مددیار و روانشناس.

۱۲- آموزشهای خانواده.

۱۳- تشخیص و مطالعه ریشه بیماری هر فرد و طراحی برنامه درمانی مشخص برای هر یک از بیماران.
۱۴- ادامه درمان در طرح مدیریت درمان ویژه چندمنظوره وردیج از طریق فروهر ریاست وردیج و دفتر مرکزی.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم